nam mo cuu kho cuu nan quan the am bo tat cuu do cho gia dinh con lon nho duoc tay qua nan khoi gap nhieu mai man a di da phat
Gởi bởi: phan thi tuyet loan
Lúc 09:27:07 PM
Ngày 05/04/2015

Nam mo quan the am bo tat phu ho cho gd con gap nhieu may man va an lanh
Gởi bởi: Caothihông
Lúc 09:27:07 PM
Ngày 05/04/2015

- Cầu xin Phật Tổ phù hộ cho ông nội con là ông Đinh Văn Tài luôn luôn mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi ,cha mẹ hòa thuận, gia đình con êm ấm .. - Và con Thi Học Kì II đạt được điểm cao, cho con đậu lớp 12 , con hứa sẽ không ham chơi , bỏ bê việc học nữa , con sẽ học hành đàng hoàng . Nam mô A Di Đà Phật . Xin Phật Tổ chứng minh .
Gởi bởi: Ngọc Mỹ (Mỹ Hiếu)
Lúc 11:01:24 AM
Ngày 04/03/2015

nam mo quan tu tai bo tat cuu kho cuu nan! cau chuc cho chua so nguyen tuy tam, cat tuong nhu y, than tam an lac
Gởi bởi: le thi thanh tri
Lúc 11:01:24 AM
Ngày 04/03/2015

Nguyen Thanh Lam phat nguyen lam cong qua. Xin cho so dien thoai de lien lac gap.
Gởi bởi: Giac Quang
Lúc 11:01:24 AM
Ngày 04/03/2015

cầu nguyện cho ô Đào Văn Sô đuoc siêu thăng tịnh độ
Gởi bởi: Đào Vĩnh Phú
Lúc 11:01:24 AM
Ngày 04/03/2015

Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu nguyện cho tất cả pháp giới đều được an lành trong ánh sáng của Đức Phật A Di Đà
Gởi bởi: Ngoc Hanh
Lúc 11:01:24 AM
Ngày 04/03/2015

Nguyện cho con vững tâm trước nghịch cảnh và cám dỗ cuộc đời.
Gởi bởi: Sử Mỹ Huệ
Lúc 11:01:24 AM
Ngày 04/03/2015

Nam mo a di da phat. Con nguyen cau cho the gioi hoa binh, chung sanh an lac. A di da phat
Gởi bởi: pham thi thanh nguyet
Lúc 11:01:24 AM
Ngày 04/03/2015

Phật pháp NGHI LẼ
PHỤC NGUYỆN CẦU AN CẦU SIÊU
Đăng bởi Administrator - cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010

 

   Đây là mẫu bài phục nguyện cho những người sơ khai, mới tu theo Phật. Còn những vị tu lâu, với đức độ sâu dày, chỉ cần nguyện một câu, cũng hơn ngàn lời của những người thường.

(Phục nguyện sau mỗi thời kinh. Đây là bài phục nguyện phổ biến thông dụng, còn nếu có cầu an tiêu tai giải bịnh hoặc cầu siêu thì có các bài phục nguyện kếsau.)


 

Phục nguyện: Tam Bảo chứng minh, oai thần hộ niệm, Bồ Tát, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, chúng Thiên Long, Bát bộ, Hộ Pháp thần vương, nhứt thiết thiện thần, thùy từ ủng hộ. Đệ tử ..... cập nhứt thiết chúng sanh, tiêu trừ nghiệp chướng, tà ma ngoại đạo, yêu quái ác tinh, ly mị vọng lượng, tật bịnh tội khiên, tai nạn quạnh ương, nhứt thiết ác duyên, tất giai tiêu diệt.

Phổ nguyện:

tứ thời an lạc, sở trụ phong nhiêu, phước huệ tăng long, tùy tâm mãn nguyện. Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm)

CẦU AN, TIÊU-TAI GIẢI-BỊNH

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

Phục-nguyện:

Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh; lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, dị khẩu đồng âm, phúng tụng Đại thừa bối diệp tôn kinh, hồi tư thắng phước :

Sở-kỳ, bổn mạng ngươn thần Phật tử ....... pháp danh: ......................., tuổi: ...................,

Trượng Từ quang nhiếp hộ, tinh thần minh tịnh, tâm thể an nhiên; tứ đại điều hòa, phước-duyên cộng-tụ.

Hựu-nguyện:

Phật-tử, nghiệp chướng tiêu trừ, bịnh căn thuyên giảm, đắc cam lồ pháp vị, thọ linh dược thanh lương. Tự tại khinh an, viễn ly khổ ách.

Phổ-nguyện :

Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

(Đại chúng đồng niệm)

CẦU SIÊU

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

Tư thời, Việt Nam quốc, kim cư Mỹ quốc, tiểu bang ......., thành phố ...............

Cung tựu:

 

(chùa,viện) .........hoặc tư gia: (tên gia chủ)

phụng Phật tu hương phúng kinh cầu siêu độ sự.

Kim hương-linh, thọ Ưu-bà tắc

 

(Ưu bà di) giới, tánh (họ & tên): ........, pháp danh: ........, sanh:......, thọ:...., mãn phần:...... (ngày/tháng/năm),

trượng thừa Tam Bảo lực, cập Bồ tát Thánh Tăng từ bi gia hộ, giác tánh thường minh, tâm quang phổ chiếu. Ngộ thế thái vô thường, liễu chơn linh bất diệt, tín căn an trụ, đạo-quả viên thành, Lạc quốc hoa khai, chứng vô sanh nhẫn.

Phổ nguyện:

Tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn; thân tâm an-lạc, tứ đại bình hòa; trí đức viên dung, nhứt thừa liễu ngộ.

Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

(Đại chúng đồng niệm)

Nội dung liên quan:

Cầu siêu có phải là nghi lễ Phật giáo không? - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu siêu - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Nghi thức cầu an Khất Sĩ - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
NGHI THỨC TỤNG CẦU SIÊU - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Nghi Thức Cúng Dường - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
DÂNG Y CA SA - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010