I rellay needed to find this info, thank God!
Gởi bởi: Xristos
Lúc 09:16:54 PM
Ngày 10/09/2015

Way to go on this esays, helped a ton.
Gởi bởi: Nadeepa
Lúc 08:37:06 PM
Ngày 10/09/2015

This article aciehved exactly what I wanted it to achieve.
Gởi bởi: Yen
Lúc 08:00:15 PM
Ngày 10/09/2015

Heck yeah this is exctaly what I needed.
Gởi bởi: Nabeel
Lúc 06:06:18 PM
Ngày 10/09/2015

Englihtening the world, one helpful article at a time.
Gởi bởi: Obhet
Lúc 04:39:35 PM
Ngày 10/09/2015

I found myself nodding my noggin all the way thuogrh.
Gởi bởi: Nana
Lúc 03:38:00 PM
Ngày 10/09/2015

Pecrfet shot! Thanks for your post!
Gởi bởi: Leticia
Lúc 03:13:59 PM
Ngày 10/09/2015

Gosh, I wish I would have had that inooamrtifn earlier!
Gởi bởi: Elaine
Lúc 01:57:59 PM
Ngày 10/09/2015

Sulrgisinrpy well-written and informative for a free online article.
Gởi bởi: Saripudin
Lúc 12:59:42 PM
Ngày 10/09/2015

Very valid, pithy, sucnicct, and on point. WD.
Gởi bởi: Wanami
Lúc 03:58:00 AM
Ngày 10/09/2015

At last, sonmeoe comes up with the "right" answer!
Gởi bởi: Arturo
Lúc 02:48:54 AM
Ngày 10/09/2015

Heck of a job there, it abloeutsly helps me out.
Gởi bởi: Igor
Lúc 01:33:06 AM
Ngày 10/09/2015

The voice of raaniitloty! Good to hear from you.
Gởi bởi: Tra
Lúc 09:14:57 PM
Ngày 09/09/2015

Absolutely first rate and combre-pottoped, gentlemen!
Gởi bởi: Alix
Lúc 08:37:34 PM
Ngày 09/09/2015

I really apciaprete free, succinct, reliable data like this.
Gởi bởi: Bilal
Lúc 07:01:17 PM
Ngày 09/09/2015

The puraecshs I make are entirely based on these articles.
Gởi bởi: Alex
Lúc 06:33:01 PM
Ngày 09/09/2015

At last, somoene who comes to the heart of it all
Gởi bởi: Deanna
Lúc 05:56:58 PM
Ngày 09/09/2015

Grazi for maikng it nice and EZ.
Gởi bởi: Arif
Lúc 05:51:44 PM
Ngày 09/09/2015

That adesersds several of my concerns actually.
Gởi bởi: Paul
Lúc 05:06:41 PM
Ngày 09/09/2015

I like to party, not look arcleits up online. You made it happen.
Gởi bởi: Lee
Lúc 04:26:27 PM
Ngày 09/09/2015

Not bad at all fellas and galsla. Thanks.
Gởi bởi: Pat
Lúc 03:50:55 PM
Ngày 09/09/2015

This piece was a licaejfket that saved me from drowning.
Gởi bởi: Matheus
Lúc 03:15:22 PM
Ngày 09/09/2015

Cầu cho gia đạo bình an, hạnh phúc
Gởi bởi: Kiet
Lúc 04:10:09 PM
Ngày 14/07/2015

Phật pháp NGHI LẼ
PHỤC NGUYỆN CẦU AN CẦU SIÊU
Đăng bởi Administrator - cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010

 

   Đây là mẫu bài phục nguyện cho những người sơ khai, mới tu theo Phật. Còn những vị tu lâu, với đức độ sâu dày, chỉ cần nguyện một câu, cũng hơn ngàn lời của những người thường.

(Phục nguyện sau mỗi thời kinh. Đây là bài phục nguyện phổ biến thông dụng, còn nếu có cầu an tiêu tai giải bịnh hoặc cầu siêu thì có các bài phục nguyện kếsau.)


 

Phục nguyện: Tam Bảo chứng minh, oai thần hộ niệm, Bồ Tát, Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, chúng Thiên Long, Bát bộ, Hộ Pháp thần vương, nhứt thiết thiện thần, thùy từ ủng hộ. Đệ tử ..... cập nhứt thiết chúng sanh, tiêu trừ nghiệp chướng, tà ma ngoại đạo, yêu quái ác tinh, ly mị vọng lượng, tật bịnh tội khiên, tai nạn quạnh ương, nhứt thiết ác duyên, tất giai tiêu diệt.

Phổ nguyện:

tứ thời an lạc, sở trụ phong nhiêu, phước huệ tăng long, tùy tâm mãn nguyện. Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm)

CẦU AN, TIÊU-TAI GIẢI-BỊNH

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

Phục-nguyện:

Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh; lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, dị khẩu đồng âm, phúng tụng Đại thừa bối diệp tôn kinh, hồi tư thắng phước :

Sở-kỳ, bổn mạng ngươn thần Phật tử ....... pháp danh: ......................., tuổi: ...................,

Trượng Từ quang nhiếp hộ, tinh thần minh tịnh, tâm thể an nhiên; tứ đại điều hòa, phước-duyên cộng-tụ.

Hựu-nguyện:

Phật-tử, nghiệp chướng tiêu trừ, bịnh căn thuyên giảm, đắc cam lồ pháp vị, thọ linh dược thanh lương. Tự tại khinh an, viễn ly khổ ách.

Phổ-nguyện :

Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

(Đại chúng đồng niệm)

CẦU SIÊU

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

Tư thời, Việt Nam quốc, kim cư Mỹ quốc, tiểu bang ......., thành phố ...............

Cung tựu:

 

(chùa,viện) .........hoặc tư gia: (tên gia chủ)

phụng Phật tu hương phúng kinh cầu siêu độ sự.

Kim hương-linh, thọ Ưu-bà tắc

 

(Ưu bà di) giới, tánh (họ & tên): ........, pháp danh: ........, sanh:......, thọ:...., mãn phần:...... (ngày/tháng/năm),

trượng thừa Tam Bảo lực, cập Bồ tát Thánh Tăng từ bi gia hộ, giác tánh thường minh, tâm quang phổ chiếu. Ngộ thế thái vô thường, liễu chơn linh bất diệt, tín căn an trụ, đạo-quả viên thành, Lạc quốc hoa khai, chứng vô sanh nhẫn.

Phổ nguyện:

Tang gia quyến chủ, hiếu sự châu viên, chánh pháp phụng thừa, phước duyên sung mãn; thân tâm an-lạc, tứ đại bình hòa; trí đức viên dung, nhứt thừa liễu ngộ.

Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

(Đại chúng đồng niệm)

Nội dung liên quan:

Cầu siêu có phải là nghi lễ Phật giáo không? - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu siêu - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Nghi thức cầu an Khất Sĩ - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
NGHI THỨC TỤNG CẦU SIÊU - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Nghi Thức Cúng Dường - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
DÂNG Y CA SA - Cập nhật lúc 06:59:45 PM ngày 27/10/2010
Tài khoản ngân hàng
Chủ TK: Nguyễn Văn Dũng
(Thích Giác Độ)
Số TK: 7106 205 022 085
Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
ĐTDĐ: 0166.555.6667
Thông tin cần biết