I rellay needed to find this info, thank God!
Gởi bởi: Xristos
Lúc 09:16:54 PM
Ngày 10/09/2015

Way to go on this esays, helped a ton.
Gởi bởi: Nadeepa
Lúc 08:37:06 PM
Ngày 10/09/2015

This article aciehved exactly what I wanted it to achieve.
Gởi bởi: Yen
Lúc 08:00:15 PM
Ngày 10/09/2015

Heck yeah this is exctaly what I needed.
Gởi bởi: Nabeel
Lúc 06:06:18 PM
Ngày 10/09/2015

Englihtening the world, one helpful article at a time.
Gởi bởi: Obhet
Lúc 04:39:35 PM
Ngày 10/09/2015

I found myself nodding my noggin all the way thuogrh.
Gởi bởi: Nana
Lúc 03:38:00 PM
Ngày 10/09/2015

Pecrfet shot! Thanks for your post!
Gởi bởi: Leticia
Lúc 03:13:59 PM
Ngày 10/09/2015

Gosh, I wish I would have had that inooamrtifn earlier!
Gởi bởi: Elaine
Lúc 01:57:59 PM
Ngày 10/09/2015

Sulrgisinrpy well-written and informative for a free online article.
Gởi bởi: Saripudin
Lúc 12:59:42 PM
Ngày 10/09/2015

Very valid, pithy, sucnicct, and on point. WD.
Gởi bởi: Wanami
Lúc 03:58:00 AM
Ngày 10/09/2015

At last, sonmeoe comes up with the "right" answer!
Gởi bởi: Arturo
Lúc 02:48:54 AM
Ngày 10/09/2015

Heck of a job there, it abloeutsly helps me out.
Gởi bởi: Igor
Lúc 01:33:06 AM
Ngày 10/09/2015

The voice of raaniitloty! Good to hear from you.
Gởi bởi: Tra
Lúc 09:14:57 PM
Ngày 09/09/2015

Absolutely first rate and combre-pottoped, gentlemen!
Gởi bởi: Alix
Lúc 08:37:34 PM
Ngày 09/09/2015

I really apciaprete free, succinct, reliable data like this.
Gởi bởi: Bilal
Lúc 07:01:17 PM
Ngày 09/09/2015

The puraecshs I make are entirely based on these articles.
Gởi bởi: Alex
Lúc 06:33:01 PM
Ngày 09/09/2015

At last, somoene who comes to the heart of it all
Gởi bởi: Deanna
Lúc 05:56:58 PM
Ngày 09/09/2015

Grazi for maikng it nice and EZ.
Gởi bởi: Arif
Lúc 05:51:44 PM
Ngày 09/09/2015

That adesersds several of my concerns actually.
Gởi bởi: Paul
Lúc 05:06:41 PM
Ngày 09/09/2015

I like to party, not look arcleits up online. You made it happen.
Gởi bởi: Lee
Lúc 04:26:27 PM
Ngày 09/09/2015

Not bad at all fellas and galsla. Thanks.
Gởi bởi: Pat
Lúc 03:50:55 PM
Ngày 09/09/2015

This piece was a licaejfket that saved me from drowning.
Gởi bởi: Matheus
Lúc 03:15:22 PM
Ngày 09/09/2015

Cầu cho gia đạo bình an, hạnh phúc
Gởi bởi: Kiet
Lúc 04:10:09 PM
Ngày 14/07/2015

Giới thiệu chùa
LỊCH SỬ CHÙA QUANG MINH
Đăng bởi Administrator - cập nhật lúc 10:42:41 PM ngày 19/04/2016
<p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size: small;"> <span style="color: #993366;">Ch&ugrave;a Quang Minh tọa lạc tại ấp Chợ, x&atilde; Ph&uacute; Phụng, huyện Chợ L&aacute;ch, tỉnh Bến Tre. Cơ sở hạ tầng ch&ugrave;a hiện c&ograve;n đang sơ s&agrave;i, nhưng số lượng t&iacute;n đồ về ch&ugrave;a ng&agrave;y một đ&ocirc;ng. Để cho thế hệ sau hiểu hơn về&nbsp; ch&ugrave;a Quang Minh, Ban Bi&ecirc;n Tập ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng giới thiệu qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh của ng&ocirc;i ch&ugrave;a n&agrave;y, nhằm gợi lại thế hệ sau tinh thần uống nước nhớ nguồn vậy.</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: red;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">LỊCH SỬ CH&Ugrave;A QUANG MINH</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: red;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">***</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt; color: red;">&nbsp;&nbsp; Ch&ugrave;a Quang Minh</span><span style="font-size: 16pt;"> </span><span style="font-size: 16pt;">tọa lạc tại ấp Chợ, x&atilde; Ph&uacute; Phụng, huyện Chợ L&aacute;ch, tỉnh Bến Tre <em>( Xưa l&agrave; tỉnh Vĩnh Long).</em> Ng&ocirc;i ch&ugrave;a n&agrave;y do cụ &ocirc;ng </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">H&agrave; Văn Sỉ </span><span style="font-size: 16pt;">c&uacute;ng đất v&agrave; th&agrave;nh lập v&agrave;o năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1910</span><span style="font-size: 16pt;">. Em g&aacute;i của cụ &Ocirc;ng l&agrave; b&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">H&agrave; Thị L&yacute; </span><span style="font-size: 16pt;">c&uacute;ng hiến vật liệu để x&acirc;y dựng ch&ugrave;a v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1912</span><span style="font-size: 16pt;">. Ng&ocirc;i ch&ugrave;a l&uacute;c bấy giờ chỉ bằng c&acirc;y l&aacute; nhằm tr&aacute;nh mưa nắng v&agrave; c&oacute; nơi để thờ Phật.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thửa đất của cụ &ocirc;ng H&agrave; Văn Sỉ c&uacute;ng để x&acirc;y dựng ch&ugrave;a Quang Minh, diện t&iacute;ch l&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">3.500</span><span style="font-size: 16pt;"> m&eacute;t vu&ocirc;ng. Thời điểm n&agrave;y cụ &Ocirc;ng đang l&agrave;m Ti&ecirc;n B&aacute;i đ&igrave;nh Ph&uacute; Phụng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1915</span><span style="font-size: 16pt;"> cố H&ograve;a thượng </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">Th&iacute;ch Thiện Ch&aacute;nh</span><span style="font-size: 16pt;">, thế Danh </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">Nguyễn Văn L&acirc;u</span><span style="font-size: 16pt;">, nguy&ecirc;n qu&aacute;n Tr&agrave; &Ocirc;n về ch&ugrave;a Quang Minh trụ tr&igrave;.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&agrave;o năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1945</span><span style="font-size: 16pt;"> ch&ugrave;a bị ảnh hưởng chiến tranh. &Ocirc;ng H&agrave; Văn Thưởng l&agrave; Phật tử ở gần ch&ugrave;a, &ocirc;ng tận dụng những c&acirc;y cột bị ch&aacute;y, xẻ l&agrave;m đ&ograve;n tay, rui m&egrave;, lợp ng&oacute;i &acirc;m dương cho ng&ocirc;i ch&aacute;nh điện, thỉnh những vị Phật bị ch&aacute;y rụi c&aacute;c ch&acirc;n tay l&ecirc;n b&agrave;n thờ c&uacute;ng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1955</span><span style="font-size: 16pt;"> &ocirc;ng </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">Huỳnh Văn Mẹo</span><span style="font-size: 16pt;"> <em>( Ch&aacute;nh B&aacute;i đ&igrave;nh Ph&uacute; Phụng),</em> nh&igrave;n thất c&aacute;c vị Phật v&agrave; ch&ugrave;a hư hoại n&ecirc;n vận động trong hương chức ủng hộ tiền, c&acirc;y l&aacute;, c&ocirc;ng quả&hellip;.b&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">H&agrave; Thị L&yacute;</span><span style="font-size: 16pt;"> ủng hộ gạch ống, ng&oacute;i miễng để x&acirc;y lợp ch&aacute;nh điện, ri&ecirc;ng nh&agrave; Hậu Tổ vẫn c&ograve;n c&acirc;y l&aacute;. Như vậy, ch&aacute;nh điện ch&ugrave;a Quang Minh kể từ ng&agrave;y th&agrave;nh lập, lần đầu ti&ecirc;n được tr&ugrave;ng tu bằng vật liệu nặng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến ng&agrave;y </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">4/5/1959 </span><span style="font-size: 16pt;">h&ograve;a thượng Th&iacute;ch Thiện Ch&aacute;nh vi&ecirc;n tịch, thi thể an t&aacute;ng tại đất ch&ugrave;a Quang Minh, tọa lạc hướng t&acirc;y bắc sau ch&ugrave;a. Trụ thế </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">61 </span><span style="font-size: 16pt;">năm, trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Quang Minh </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">34</span><span style="font-size: 16pt;"> năm. <em>( L&uacute;c sanh tiền h&ograve;a thượng c&oacute; trồng c&acirc;y dương trước cửa ch&ugrave;a, d&acirc;n trong v&ugrave;ng kh&ocirc;ng biết Ng&agrave;i t&ecirc;n g&igrave;, mỗi ng&agrave;y đi chợ ngang ch&ugrave;a, tr&ocirc;ng thấy h&ograve;a thượng chăm s&oacute;c, tưới b&oacute;n c&acirc;y dương n&ecirc;n gọi h&ograve;a thương biệt hiệu l&agrave; THẦY CH&Ugrave;A DƯƠNG ! )</em>.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp; Năm</span><span style="font-size: 16pt; color: red;"> 1960</span><span style="font-size: 16pt;">, &ocirc;ng </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">Phan Văn Cần</span><span style="font-size: 16pt;"> về ch&ugrave;a c&ocirc;ng quả đốt nhang, nh&agrave; vốn ngh&egrave;o, do ăn uống thiếu thốn n&ecirc;n tuổi đời mới</span><span style="font-size: 16pt; color: red;"> 57</span><span style="font-size: 16pt;"> m&agrave; d&aacute;ng dấp, tướng đi đ&atilde; lọm khọm, gi&agrave; nua. Thời điểm n&agrave;y t&iacute;n đồ đến ch&ugrave;a gọi &Ocirc;ng Cần bằng c&aacute;i t&ecirc;n l&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">&Ocirc;ng Ch&iacute;n C&ograve;m !</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp; Đến ng&agrave;y </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">30/5/1967</span><span style="font-size: 16pt;"> th&igrave; &ocirc;ng </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">Phan Văn Cần</span><span style="font-size: 16pt;"> m&atilde;n phần, thi thể được an t&aacute;ng gần mộ phần của HT. Th&iacute;ch Thiện Ch&aacute;nh, hưởng thọ:</span><span style="font-size: 16pt; color: red;"> 65</span><span style="font-size: 16pt;"> tuổi, trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Quang Minh </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">8</span><span style="font-size: 16pt;"> năm.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1967</span><span style="font-size: 16pt;"> khi &ocirc;ng Phan Văn Cần mất, &ocirc;ng H&agrave; Văn Thưởng tới lui tr&ocirc;ng coi nhang đ&egrave;n cho ch&ugrave;a Quang Minh, đến ng&agrave;y </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">27/2/1975</span><span style="font-size: 16pt;"> th&igrave; m&atilde;n phần, thi thể cũng an t&aacute;ng sau ch&ugrave;a Quang Minh, c&aacute;ch mộ phần của &ocirc;ng Ch&iacute;n C&ograve;m </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">7</span><span style="font-size: 16pt;"> m&eacute;t <em>( &Ocirc;ng Thưởng sinh: 1907, tử: 1975)</em>. Tổng thời gian &ocirc;ng H&agrave; Văn Thưởng c&ocirc;ng quả cho l&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">30</span><span style="font-size: 16pt;"> năm. Trực tiếp quản l&yacute; ch&ugrave;a l&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">8</span><span style="font-size: 16pt;"> năm.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1975</span><span style="font-size: 16pt;"> đến năm</span><span style="font-size: 16pt; color: red;"> 1985</span><span style="font-size: 16pt;"> b&agrave; H&agrave; Thị Duy v&agrave;o ch&ugrave;a ở tr&ocirc;ng coi nhang đ&egrave;n r&ograve;ng r&atilde; </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">10</span><span style="font-size: 16pt;"> năm th&igrave; m&atilde;n phần. Thi thể an t&aacute;ng tại đất ch&ugrave;a, nằm ở hướng nam, cập b&ecirc;n phải hậu Tổ </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">8</span><span style="font-size: 16pt;"> m&eacute;t ( Từ trong nh&igrave;n ra quốc lộ).</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp; Năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1985</span><span style="font-size: 16pt;"> đến năm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">2005</span><span style="font-size: 16pt;"> b&agrave; H&agrave; Thị Nguyệt, ph&aacute;p danh Diệu Thanh tới lui tr&ocirc;ng coi nhang đ&egrave;n r&ograve;ng r&atilde; 20 năm.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp; Trong thời gian b&agrave; H&agrave; Thị Nguyệt tới lui đốt nhang đ&atilde; vận động l&agrave;m cầu v&agrave;o ch&ugrave;a, tượng Bổn Sư tại gốc bồ đề, sửa lợp ch&aacute;nh điện bằng t&ocirc;n xi măng thay cho ng&oacute;i miễng &acirc;m dương xuống cấp.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 15pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt;">Trong th</span><span style="font-size: 16pt;" lang="VI">ời gian b&agrave; H&agrave; Thị Nguyệt đảm nhiệm ch&ugrave;a</span><span style="font-size: 16pt;"> đ&atilde; c&ugrave;ng <span style="color: red;">c&ocirc; Ba, c&ocirc; Tư trồng răng </span>thỉnh Sư cố <span style="color: red;">HT. Th&iacute;ch Gi&aacute;c Minh</span>, trụ tr&igrave; tịnh x&aacute; Ngọc Th&agrave;nh l&ecirc;n ch&ugrave;a Quang Minh c&uacute;ng hội thuyết ph&aacute;p mỗi th&aacute;ng 2 kỳ, ng&agrave;y <span style="color: red;">14</span> v&agrave; <span style="color: red;">29 </span>AL hằng th&aacute;ng. Số lượng Phật tử mỗi lần c&uacute;ng khoảng <span style="color: red;">50</span> người. &nbsp;Để tạo điều kiện cho Phật tử qua lại với nhau, l&uacute;c bấy giờ tịnh x&aacute; Ngọc Th&agrave;nh v&agrave; ch&ugrave;a Quang Minh trở th&agrave;nh th&ocirc;ng lệ: Ng&agrave;y <span style="color: red;">Rằm</span> v&agrave; <span style="color: red;">30 Al </span>c&uacute;ng hội tịnh x&aacute; Ngọc Th&agrave;nh - &nbsp;Ng&agrave;y <span style="color: red;">14 </span>v&agrave; <span style="color: red;">29</span> AL c&uacute;ng hội tại ch&ugrave;a Quang Minh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỗi lần c&uacute;ng hội cố H&ograve;a thượng Th&iacute;ch Gi&aacute;c Minh đều truyền giới quy y cho Phật tử. Số lượng Phật tử quy y m&agrave; H&ograve;a thượng truyền giới <em>( c&oacute; lưu trong sổ )</em> trong suốt thời gian từ năm <span style="color: red;">1985 </span>đến <span style="color: red;">1998</span> &nbsp;l&agrave; <span style="color: red;">537</span> vị Phật tử gồm 3 x&atilde;: <span style="color: red;">Ph&uacute; Phụng, Vĩnh B&igrave;nh, B&igrave;nh H&ograve;a Phước. </span>Ngo&agrave;i ra mỗi năm H&ograve;a thượng c&ograve;n tổ chức lễ Vu Lan để tạo điều kiện cho Phật tử d&acirc;ng y c&uacute;ng dường Tam Bảo. </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để gi&uacute;p cho ng&ocirc;i ch&ugrave;a v&agrave; t&iacute;n đồ c&oacute; đủ tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n ph&aacute;p l&yacute;,&nbsp; cố H&ograve;a thượng c&ugrave;ng b&agrave; H&agrave; Thị Nguyệt l&agrave;m đơn x&aacute;c nhập ch&ugrave;a v&agrave;o gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam v&agrave;o năm 1990 <em>( v&igrave; năm 1990 Ban Đại Diện mới th&agrave;nh lập &ndash; Bầu H&ograve;a thượng l&agrave;m ch&aacute;nh thư k&yacute; Ban Đại Diện).</em> Song song với việc nhập ch&ugrave;a v&agrave;o Gi&aacute;o Hội, H&ograve;a thượng c&ugrave;ng b&agrave; H&agrave; Thị Nguyệt, dựng tượng đ&agrave;i Quang &Acirc;m, x&acirc;y cổng Tam Quan v.v...</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;( H&ograve;a thượng Th&iacute;ch Gi&aacute;c Minh vi&ecirc;n tịch v&agrave;o ng&agrave;y <span style="color: red;">28/5/2003</span> AL- Trụ thế <span style="color: red;">60 </span>tuổi, hạ lạp <span style="color: red;">41 năm</span>).</span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong khoảng thời gian tr&ecirc;n gia đ&igrave;nh của c&ocirc; Ba, c&ocirc; Tư l&agrave;m răng vận động c&aacute;c Phật tử xa gần về ch&ugrave;a c&uacute;ng hội, nghe ph&aacute;p, tu tập rất đ&ocirc;ng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Sau khi cố H&ograve;a thượng Th&iacute;ch Gi&aacute;c Minh vi&ecirc;n tịch, Phật tử như rắn mất đầu, kh&ocirc;ng c&ograve;n tới lui c&uacute;ng hội nghe thuyết ph&aacute;p nữa, nhiều năm liền, ch&ugrave;a ng&agrave;y một vắng vẻ, ảm đạm. </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="color: blue;">Diện t&iacute;ch đất ch&ugrave;a Quang Minh hiện giờ <em>( Năm 2003)</em> l&agrave; </span></span><span style="font-size: 16pt; color: blue;">1.000</span><span style="font-size: 16pt; color: blue;"> m&eacute;t vu&ocirc;ng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: red;">Đến na&ecirc;m 2005</span> Ban Ho&auml; T&ouml;&iuml; &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c tha&oslash;nh la&auml;p. Ba&oslash; <span style="color: red;">Ha&oslash; Th&ograve; Phe&acirc;</span> &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c t&iacute;n &ntilde;o&agrave; v&agrave; Ban Đại Diện ba&agrave;u la&oslash;m tr&ouml;&ocirc;&ucirc;ng ban, o&acirc;ng <span style="color: red;">Le&acirc; Va&ecirc;n &Ntilde;a&otilde;i</span> la&oslash;m pho&ugrave; ban, o&acirc;ng <span style="color: red;">L</span></span><span style="font-size: 16pt; color: red;" lang="VI">ương Văn Thiện</span><span style="font-size: 16pt;" lang="VI"> l&agrave;m thư k&yacute;,</span><span style="font-size: 16pt;"> o&acirc;ng <span style="color: red;">Huỳnh văn Thậm</span> l&agrave;m thủ quỹ, &nbsp;o&acirc;ng <span style="color: red;">Ha&oslash; Mạnh Kh&ocirc;i</span>, b&agrave; <span style="color: red;">H&agrave; Thị Nguyệt</span> v&agrave; &ocirc;ng <span style="color: red;">L&ecirc; Ho&agrave;ng Ch&acirc;u</span> l&agrave;m th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi Ban Hộ Tự được th&agrave;nh lập, dưới sự l&atilde;nh đạo kh&eacute;o l&eacute;o của b&agrave; <span style="color: red;">H&agrave; Thị Ph&ecirc; </span>v&agrave;<span style="color: red;"> &ocirc;ng L&ecirc; Văn Đ&atilde;i,</span> cộng th&ecirc;m c&oacute; sự can thiệp của ch&iacute;nh quyền địa phương, ch&ugrave;a phục hồi lại niềm tin, t&iacute;n đồ dần dần trở về ch&ugrave;a tương đối đ&ocirc;ng đảo.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qua <span style="color: red;">ba năm hoạt động,</span> Ban Hộ Tự x&eacute;t thấy ng&ocirc;i ch&ugrave;a cần phải c&oacute; vị sư trụ tr&igrave; để g&aacute;nh v&aacute;c trọng tr&aacute;ch gi&aacute;o hội. Ban Hộ Tự c&ugrave;ng b&agrave; H&agrave; Thị Nguyệt đ&iacute;ch th&acirc;n đệ tr&igrave;nh l&ecirc;n Ban Đại Diện Phật Gi&aacute;o huyện Chợ L&aacute;ch xin ph&eacute;p được mời <span style="color: red;">Đại Đức Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ</span> về trụ tr&igrave;.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được Gi&aacute;o Hội v&agrave; ch&iacute;nh quyền địa phương chấp thuận n&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y m&ugrave;ng <span style="color: red;">02</span> th&aacute;ng <span style="color: red;">11</span> năm <span style="color: red;">2007</span> &acirc;m lịch Ban Hộ Tự c&ugrave;ng t&iacute;n đồ l&agrave;m lễ ăn mừng, cho đội l&acirc;n ra tận quốc lộ đ&oacute;n tiếp chư T&ocirc;n Đức tăng ni v&agrave; <span style="color: red;">Đại Đức Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ </span>nhập tự. Cũng trong ng&agrave;y n&agrave;y, duy&ecirc;n t&ugrave;ng duy&ecirc;n, dịp t&ugrave;ng dịp ch&iacute;nh quyền địa phương x&atilde; Ph&uacute; Phụng đến trao</span><span style="font-size: 16pt; color: red;"> bằng văn h&oacute;a nơi thờ tự.</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">Gần 2 năm</span><span style="font-size: 16pt;">, đại đức Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ đ&atilde; vận động t&iacute;n đồ xa gần l&agrave;m đường cho xe hơi v&agrave;o ch&ugrave;a đậu <em>( trước kia l&agrave; c&acirc;y cầu đan nhỏ)</em>, mua th&ecirc;m 1.108,8 m&eacute;t vu&ocirc;ng đất, san lấp mặt bằng, l&agrave;m h&agrave;ng r&agrave;o, sửa chữa ch&aacute;nh điện, cất nh&agrave; bếp, nh&agrave; vệ sinh, bồn nước, nh&agrave; tăng, nh&agrave; kh&aacute;ch, nh&agrave; kho&hellip;.chi ph&iacute; tr&ecirc;n </span><span style="font-size: 16pt;">400.000.000</span><span style="font-size: 16pt;"> đồng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt; color: blue;">Diện t&iacute;ch đất ch&ugrave;a hiện giờ <em>( năm 2009)</em> l&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: blue;">2.108,8 </span><span style="font-size: 16pt; color: blue;">m&eacute;t vu&ocirc;ng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">02/08/2009</span><span style="font-size: 16pt;"> &acirc;m lịch, đại đức Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ được Ban Trị Sự Phật gi&aacute;o tỉnh Bến Tre trao quyết đ&igrave;nh bổ nhiệm trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Quang Minh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">02/08/2013</span><span style="font-size: 16pt;"> &acirc;m lịch, để đ&aacute;nh dấu kỷ niệm </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">4</span><span style="font-size: 16pt;"> năm bổ nhiệm trụ tr&igrave;, đại đức Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ vận động tăng ni, t&iacute;n đồ trong nước, ngo&agrave;i nước mua </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">4.100</span><span style="font-size: 16pt;"> m&eacute;t vu&ocirc;ng đất ch&ocirc;m ch&ocirc;m của c&ocirc; Phụng, đổi </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">3.631,3</span><span style="font-size: 16pt;"> m&eacute;t vu&ocirc;ng đất nh&atilde;n của &ocirc;ng Lương Văn Thiện gi&aacute;p ranh ph&iacute;a sau ch&ugrave;a để x&acirc;y cất giảng đường ch&aacute;nh điện ( Tiền mua đất, chi ph&iacute; trao đổi v&agrave; sang lấp mặt bằng </span><span style="font-size: 16pt;">950.000.000</span><span style="font-size: 16pt;"> đ).</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">02/08/2014</span><span style="font-size: 16pt;"> &acirc;m lịch, đại đức Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ vận động Phật tử </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">Liễu Ngọc</span><span style="font-size: 16pt;"> ở x&atilde; Ph&uacute; Phụng mua c&uacute;ng dường </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">600,3 m&eacute;t vu&ocirc;ng đất</span><span style="font-size: 16pt;"> của ch&uacute; T&aacute;m R&acirc;u ( </span><span style="font-size: 16pt;">120.000.000 đồng</span><span style="font-size: 16pt;">), x&aacute;c nhập v&agrave;o mảnh đất mới của ch&ugrave;a</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt; color: navy;">Diện t&iacute;ch đất ch&ugrave;a &nbsp;hiện giờ <em>( năm 2014)</em> l&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: navy;">6.371,3</span><span style="font-size: 16pt; color: navy;"> m&eacute;t vu&ocirc;ng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt; color: navy;">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt;">Ng&agrave;y </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">15/05/2015</span><span style="font-size: 16pt;"> &acirc;m lịch, </span><span style="font-size: 16pt;">đại đức Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ vận động Phật tử Huỳnh Thị Tuyết, ph&aacute;p danh Tuyết Hoa, ở Sydney, &Uacute;c Ch&acirc;u mua c&uacute;ng dường &nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; color: red;">135,6 m&eacute;t vu&ocirc;ng đất</span><span style="font-size: 16pt;"> của b&agrave; L&ecirc; Thị Cẩn ( </span><span style="font-size: 16pt;">80.000.000 đ</span><span style="font-size: 16pt;">), x&aacute;c nhập v&agrave;o ch&ugrave;a Quang Minh.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt; color: navy;">Diện t&iacute;ch đất ch&ugrave;a Quang Minh hiện giờ <em>( năm 2015)</em> l&agrave; </span><span style="font-size: 16pt; color: navy;">6.506,9</span><span style="font-size: 16pt; color: navy;"> m&eacute;t vu&ocirc;ng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i việc mua đất tr&ecirc;n, những năm gần đ&acirc;y, đại đức c&ograve;n vận động x&acirc;y giảng đường, ph&ograve;ng ốc chư tăng, nh&agrave; vệ sinh, nh&agrave; bếp, tr&aacute;ng s&acirc;n v.v&hellip;số tiền tr&ecirc;n một tỉ đồng.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt; color: navy;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt;">Từ l&uacute;c đại đức </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ </span><span style="font-size: 16pt;">về ch&ugrave;a trụ tr&igrave;, dưới sự chỉ đạo của gi&aacute;o hội, mỗi ng&agrave;y t&iacute;n đồ mỗi đ&ocirc;ng đảo, sung t&uacute;c, d&acirc;n ch&uacute;ng đến quy y rất nhiều.&nbsp; Mỗi kỳ tụng kinh s&aacute;m hối số lượng t&iacute;n đồ tr&ecirc;n dưới </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">70</span><span style="font-size: 16pt;"> người, c&uacute;ng hội </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">50</span><span style="font-size: 16pt;"> người, mỗi kỳ tu niệm Phật khoảng </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">300 </span><span style="font-size: 16pt;">người v&agrave; mỗi năm lễ Vu Lan tr&ecirc;n </span><span style="font-size: 16pt; color: red;">1.000</span><span style="font-size: 16pt;"> người.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Song song với việc tu bổ, sinh hoạt ch&ugrave;a Quang Minh, Đại Đức c&ograve;n tham gia từ thiện: </span><span style="font-size: 16pt;">Cất nh&agrave; t&igrave;nh thương, bắt cầu p&ecirc;-t&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, ph&aacute;t gạo cho d&acirc;n ngh&egrave;o, mời b&aacute;c sĩ kh&aacute;m, ph&aacute;t thuốc cho người b&ecirc;nh, nu&ocirc;i dạy trẻ mồ c&ocirc;i, trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; người gi&agrave; neo đơn v.v&hellip;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp; Mặc d&ugrave; ch&ugrave;a Quang Minh hiện đ&atilde; c&oacute; trụ tr&igrave;, đại đức Th&iacute;ch Gi&aacute;c Độ đ&atilde; hết sức t&iacute;ch cực, nhưng một b&agrave;n tay kh&oacute; vỗ n&ecirc;n k&ecirc;u, cộng th&ecirc;m t&iacute;n đồ địa phương kinh tế kh&oacute; khăn, v&igrave; thế ch&ugrave;a Quang Minh cũng bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng tấm l&ograve;ng đạo đức, đường lối tu tập của Sư, của t&iacute;n đồ th&igrave; lại phong ph&uacute;, lan tỏa&hellip;.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Người bi&ecirc;n soạn tiểu sử ch&ugrave;a</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: 'andale mono', times;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguy&ecirc;n ph&oacute; Ban Hộ Tự</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'andale mono', times;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt;">L&Ecirc; VĂN Đ&Atilde;I</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p> <div><span style="font-size: small;"><strong><br /></strong></span></div> <p style="text-align: justify;"><img src="../uploads/gallery/559204101.jpg" alt="" width="800" height="449" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff;"> Ảnh Cụ <span style="color: #800080;"><strong>&Ocirc;ng H&agrave; Văn Sỉ</strong> </span>( sinh 1870 - Tử 27/7/1940- HT: 70 t)</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><img src="http://www.chuaquangminhbentre.com/uploads/gallery/357910156.jpg" alt="" width="800" height="449" /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;"> Ảnh cụ B&agrave; <span style="color: #800080;"><strong>H&agrave; Thị L&yacute;</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><img src="../uploads/gallery/19805908.jpg" alt="" width="800" height="449" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;<span style="font-size: small;">Ảnh cụ &Ocirc;ng <strong><span style="color: #800080;">Huỳnh Văn Mẹo</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #0000ff;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><br /><img src="../uploads/gallery/517486572.jpg" alt="" width="800" height="449" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: small;">Ảnh Cụ &Ocirc;ng <span style="color: #800080;"><strong>H&agrave; Văn Thưởng </strong><span style="color: #0000ff;">( sinh 1908 - Tử 1975, HT: 68 t)</span></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="../uploads/gallery/19958496.jpg" alt="" width="800" height="449" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp; <span style="color: #0000ff;">Ảnh cụ B&agrave; <strong><span style="color: #800080;">H&agrave; Thị Duy</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../uploads/gallery/649993896.jpg" alt="" width="800" height="450" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff;"> <span style="font-size: small;">B&agrave; <strong><span style="color: #800080;">H&agrave; Thị Ph&ecirc; </span></strong>( sinh 1938),&nbsp;nguy&ecirc;n trưởng Ban Hộ Tự</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../uploads/gallery/583068847.jpg" alt="" width="800" height="450" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff;"> <span style="font-size: small;">&Ocirc;ng <strong><span style="color: #800080;">L&ecirc; Văn Đ&atilde;i</span></strong> ( sinh 1935), nguy&ecirc;n ph&oacute; Ban Hộ Tự</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="../uploads/gallery/931671142.jpg" alt="" width="3264" height="1832" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-size: small;"> <span style="color: #0000ff;">Ảnh &Ocirc;ng <strong><span style="color: #800080;">Lương Văn Thiện</span>,</strong> nguy&ecirc;n thư k&yacute; Ban Hộ Tự</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="../uploads/gallery/612701416.jpg" alt="" width="800" height="450" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">B&agrave; <strong><span style="color: #800080;">H&agrave; Thị Nguyệt</span>,</strong> nguy&ecirc;n th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Hộ Tự</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><img src="http://www.chuaquangminhbentre.com/uploads/gallery/138946533.JPG" alt="" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">&Ocirc;ng <strong><span style="color: #800080;">Huỳnh Văn Thậm</span>,</strong> nguy&ecirc;n thủ quỹ Ban Hộ Tự</span><br /></span></p> <p><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><img src="../uploads/gallery/702239990.jpg" alt="" width="800" height="449" /><br /></span><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">Đại Đức <strong><span style="color: #800080;">TH&Iacute;CH GI&Aacute;C ĐỘ</span>,</strong> hiện trụ tr&igrave; ch&ugrave;a Quang Minh</span><br /></span></p> <p><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p>

Nội dung liên quan:

Lời nói đầu - Cập nhật lúc 10:42:41 PM ngày 19/04/2016
KHÓA TU NIỆM PHẬT - Cập nhật lúc 10:42:41 PM ngày 19/04/2016
Tin Tổng Hợp - Cập nhật lúc 10:42:41 PM ngày 19/04/2016
Tài khoản ngân hàng
Chủ TK: Nguyễn Văn Dũng
(Thích Giác Độ)
Số TK: 7106 205 022 085
Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
ĐTDĐ: 0166.555.6667
Thông tin cần biết